Challenge du Soir - Saison 2 - Simone Touitou
Challenge du Soir 1° 2° - 2 /2 22 74   74
Challenge du Soir 1° 2° - 3 /2 8 102   102
Challenge du Soir 1° 2° - 4 /2 16 58   58
Challenge du Soir 1° 2° - 5 /2 20 34   34
Challenge du Soir 1° 2° - 7 /2 4 50 20 70
Challenge du Soir 1° 2° - 8 /2 6 50   50
388